Algemene Voorwaarden


Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van De Haan Boeken/De Nijstad, in haar (internet)winkel en op alle overeenkomsten die tussen De Haan Boeken/De Nijstad en koper worden aangegaan tot het leveren van boeken, cd's en geschenkartikelen. 

Artikel 2 Identiteit ondernemer
Naam: De Haan Boeken
Vestigingsadres: Muldersweg 8, 7951 DG Staphorst, Nederland
Telefoon: (0522) 46 25 01
Email: info@dehaanboeken.nl
Website: www.dehaanboeken.nl
KvK-nummer: 05033699
BTW-nummer: 819277290B01

Artikel 3 Prijzen
Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de tot standkoming van de overeenkomst in de (internet)winkel worden gehanteerd.
Alle door De Haan Boeken/De Nijstad gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
Voor boeken geldt de vastgestelde boekenprijs.
De Haan Boeken/De Nijstad behoudt zich het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.  

Artikel 4 Levering & Verzendkosten
Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres en/of postbus.
Levering geschiedt via TNT Post NL. 

Artikel 5 Betaling
Facturering door De Haan Boeken/De Nijstad vindt meestal gelijktijdig plaats met de aflevering van de bestelde producten..
Betaling door koper dient te geschieden binnen 8 dagen na aflevering op een door De Haan Boeken/De Nijstad aangegeven bankrekening, tenzij dit al is gebeurd door middel van een (vooruit)betaling via Ideal,
In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is De Haan Boeken/De Nijstad gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur aan de koper de wettelijke rente in rekening te brengen.
Bij langdurige overschrijding van de betalingstermijn zullen eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en incassokosten worden berekend aan koper.  

Artikel 6 Reclames en retourzendingen
De koper dient klachten over de geleverde producten binnen een week na levering schriftelijk aan De Haan Boeken/De Nijstad te melden.
Indien aan de koper een beschadigd of niet besteld product is geleverd, is de koper gerechtigd het product aan De Haan Boeken/De Nijstad te retourneren. Koper is verplicht het te retour te zenden product in een stevige verpakking te retourneren en dient bij de zending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van het retour gezonden product zal De Haan Boeken/De Nijstad, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het bestelde product in goede staat leveren.
Indien de koper het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het bestelde product binnen 8 dagen na levering onbeschadigd te retourneren aan De Haan Boeken/De Nijstad. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper.  

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
De Haan Boeken/De Nijstad is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.  

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen De Haan Boeken/De Nijstad en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.