Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...
  • Boeken
  • |
  • Bijbels
  • |
  • Muziek
  • |
  • Wenskaarten
  • |
  • Cadeau-artikelen
  • |

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van De Haan Boeken/Boekhandel De Nijstad, in haar (internet)winkel en op alle overeenkomsten die tussen De Haan Boeken/Boekhandel De Nijstad en koper worden aangegaan tot het leveren van (een van) haar producten.

Artikel 2 Identiteit ondernemer
Naam: De Haan Boeken
Vestigingsadres: Muldersweg 8a, 7951 DG Staphorst, Nederland
Telefoon: (0522) 46 25 01
Email: info@dehaanboeken.nl
Website: www.dehaanboeken.nl
KvK-nummer: 05033699
BTW-nummer: 819277290B01

Artikel 3 Prijzen
• Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de tot standkoming van de overeenkomst in de (internet)winkel worden gehanteerd.
• Alle door De Haan Boeken/Boekhandel De Nijstad gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
• De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
• Voor boeken geldt de vastgestelde boekenprijs.
• De Haan Boeken/Boekhandel De Nijstad behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
• Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Levering & Verzendkosten
• Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres en/of postbus.
• Levering geschiedt via PostNL.

Artikel 5 Betaling
• Facturering door De Haan Boeken/Boekhandel De Nijstad vindt meestal gelijktijdig plaats met de aflevering van de bestelde producten.
• Betaling door koper dient te geschieden binnen 8 dagen na aflevering op een door De Haan Boeken/Boekhandel De Nijstad aangegeven bankrekening, tenzij dit al is gebeurd door middel van een (vooruit)betaling via iDEAL,
• In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is De Haan Boeken/Boekhandel De Nijstad gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur aan de koper de wettelijke rente in rekening te brengen.
• Bij langdurige overschrijding van de betalingstermijn zullen eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en incassokosten worden berekend aan koper.

Artikel 6 Reclames en retourzendingen
• De koper dient klachten over de geleverde producten binnen een week na levering schriftelijk aan De Haan Boeken/Boekhandel De Nijstad te melden.
• Indien aan de koper een beschadigd of niet besteld product is geleverd, is de koper gerechtigd het product aan De Haan Boeken/Boekhandel De Nijstad te retourneren. Koper is verplicht het te retour te zenden product in een stevige verpakking te retourneren en dient bij de zending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van het retour-gezonden product zal De Haan Boeken/Boekhandel De Nijstad, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het bestelde product in goede staat leveren.
• Indien de koper het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het bestelde product binnen 14 dagen na levering onbeschadigd te retourneren aan De Haan Boeken/Boekhandel De Nijstad. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
• De Haan Boeken/Boekhandel De Nijstad is eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
• Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen tussen De Haan Boeken/BoekhandelDe Nijstad en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.